<< Quay Lại
Sơ đồ tổ chức
Thông tin đơn vị | Đăng ngày: 28/10/2019

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Lãnh đạo Sở 

1. Sở Thông tin và Truyền thông có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

2. Giám đốc là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; báo cáo trước Hội đồng nhân dân, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo yêu cầu.

3. Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.

4. Việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và theo các quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc và Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Sở 

1. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ

a) Văn phòng; 

b) Thanh tra Sở; 

c) Phòng Công nghệ thông tin;

d) Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản;

e) Phòng Bưu chính - Viễn thông.

2. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.”

Điều 5. Biên chế công chức và số lượng người làm việc

Biên chế công chức trong các tổ chức tham mưu tổng hợp, chuyên môn, nghiệp vụ và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của Sở được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

Điều 6. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở 

1. Văn phòng

a) Chức năng: Văn phòng tham mưu, giúp Giám đốc Sở về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, thi đua khen thưởng, pháp chế, hành chính tổng hợp, văn thư, lưu trữ, cải cách hành chính, quản trị, công tác đối nội, đối ngoại, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ; chủ trì xây dựng kế hoạch, chương trình công tác tháng, quý, hàng năm của đơn vị; thực hiện chức năng thống kê, tài chính, kế toán, quản lý về dịch vụ công, phí, lệ phí.”

b) Cơ cấu tổ chức của Văn phòng gồm: Chánh Văn phòng, không quá 02 Phó Chánh Văn phòng, công chức chuyên môn và nhân viên.

2. Thanh tra Sở

a) Chức năng: Thanh tra là tổ chức thuộc Sở, tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông trong phạm vi toàn tỉnh; thanh tra hành chính đối với các đơn vị trực thuộc; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xử lý vi phạm trong phạm vi quản lý thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo quy định của pháp luật.

b) Cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở gồm: Chánh Thanh tra, không quá 02 Phó Chánh Thanh tra và Thanh tra viên.

3.  Phòng Công nghệ thông tin

a) Chức năng: Phòng Công nghệ thông tin tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; công nghiệp phần cứng, công nghiệp phần mềm, công nghiệp nội dung số, dịch vụ công nghệ thông tin; hạ tầng công nghệ thông tin; an toàn công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Công nghệ thông tin gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

4. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

a) Chức năng: Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản, in và phát hành; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; trang thông tin điện tử tổng hợp; sở hữu trí tuệ; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

6. Phòng Bưu chính - Viễn thông:

a) Chức năng: Phòng Bưu chính - Viễn thông tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về bưu chính; viễn thông; hạ tầng bưu chính, viễn thông; tần số vô tuyến điện; điện tử; dịch vụ Internet công cộng, trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh.

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Bưu chính - Viễn thông gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

Điều 7. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

1. Vị trí, chức năng: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, tài khoản riêng, tự trang trải một phần kinh phí để hoạt động. Có chức năng vận hành, tham mưu đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng hệ thống trung tâm dữ liệu của tỉnh; hỗ trợ hệ thống thông tin chính quyền điện tử; đảm bảo an toàn, an ninh mạng và an toàn, an ninh thông tin; tư vấn, thực hiện các đề tài, dự án, hạng mục về thông tin và truyền thông; phối hợp, liên kết tổ chức đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông; phát triển công nghiệp công nghệ thông tin tại địa phương; truyền thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện các dịch vụ về thông tin và truyền thông.

2. Cơ cấu tổ chức:

a) Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

b) Các phòng thuộc Trung tâm gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Công nghệ thông tin - Viễn thông; Phòng Truyền thông - Ươm tạo doanh nghiệpCÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Ông Trần Thanh Hưng - Giám đốc
  0914 102 999 - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: