Tiếp tục tăng cường các hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19