<< Quay Lại
Tích cực thực hiện tiêu chí số 8 - Thông tin và Truyền thông
Nông thôn mới

    Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-STTTT ngày 23/4/2020 về việc Kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiêu chí số 8 - Thông tin và Truyền thông - Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động của một đài truyền thanh trên địa bàn huyện Sông Cầu     Ảnh: VIỆT VĂN

Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành đợt kiểm tra, giám sát từ ngày 4-11/5/2020 tại 7 xã gồm: xã Sông Hinh - huyện Sông Hinh; xã Xuân Bình, Xuân Phương - thị xã Sông Cầu; xã An Ninh Đông, An Ninh Tây, An Hòa Hải - huyện Tuy An; xã Xuân Quang 2 - huyện Đồng Xuân. Kết quả, tại thời điểm kiểm tra, giám sát, có 3/7 xã đạt tiêu chí số 8 gồm: xã Xuân Quang 2 - huyện Đồng Xuân; xã An Ninh Đông, xã An Ninh Tây - huyện Tuy An; các xã còn lại chưa đạt tiêu chí số 8.

Cụ thể, tiêu chí thành phần 8.1 (xã có điểm phục vụ Bưu chính): Có 5/7 xã đạt, còn lại 02 xã là xã Xuân Bình, Xuân Phương -  thị xã Sông Cầu chưa đạt. Trong đó, xã Xuân Phương chưa có điểm phục vụ bưu chính; xã Xuân Bình có 1 điểm BĐVHX tại thôn Diêm Trường. Tuy nhiên, điểm BĐVHX này đã ngưng hoạt động, đồng thời xã không có điểm phục vụ bưu chính khác.

Về tiêu chí thành phần 8.2 (xã có dịch vụ Viễn thông, Internet): Có 7/7 xã đáp ứng đủ các điều kiện để đạt tiêu chí về dịch vụ viễn thông, internet.

Về tiêu chí thành phần 8.3 (xã có Đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn): Có 6/7 xã đạt, 01 xã chưa đạt là xã Xuân Bình - thị xã Sông Cầu. Hiện nay xã Xuân Bình đã có hệ thống đài truyền thanh cơ sở, tuy nhiên hệ thống loa hiện nay chỉ phủ đến 50% địa bàn của xã, chưa đáp ứng theo quy định.

Về tiêu chí thành phần 8.4 (xã có ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành): Có 5/7 xã đạt, 2/7 xã chưa đạt. Cụ thể, như sau:  Xã An Hòa Hải - huyện Tuy An, xã Sông hinh - huyện Sông Hinh.

Tại thời điểm kiểm tra xã An Hòa Hải và xã Sông Hinh mới chỉ đáp ứng đủ điều kiện cơ sở vật chất về Công nghệ thông tin, còn đối với việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý điều hành chưa đạt.

Nhìn chung các địa phương quan tâm đến việc xây dựng và thực hiện tiêu chí số 8 (Thông tin và Truyền thông). Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số xã chưa đạt các tiêu chí thành phần của tiêu chí số 8 và còn một số xã chưa quan tâm đến việc thực hiện tiêu chí thành phần 8.4 (có ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành).

Trước thực trạng trên, từ nay đến cuối năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục làm việc với Bưu điện Tỉnh để mở cửa BĐVHX tại thôn Diêm Trường - xã Xuân Bình; Theo dõi đôn đốc Bưu điện tỉnh sớm tiến hành triển khai xây dựng Điểm BĐVHX tại xã Xuân Phương khi có quyết định giao đất; làm việc với các đơn vị liên quan đề nghị UBND xã Xuân Bình cần nâng cấp đài truyền thanh của xã để người dân trong xã tiếp cận được đài xã. Đồng thời phân công cán bộ của Sở về xã hướng dẫn cho tất cả cán bộ, công chức 02 xã An Hòa Hải - huyện Tuy An, xã Sông Hinh - huyện Sông Hinh sử dụng thành thạo các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành khi xã có văn bản đề nghị.

Sở tiếp tục theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện tiêu chí số 08 đối với các xã chưa đạt; đề nghị các xã nâng cao hơn nữa ứng dụng CNTT trong công tác quản lý điều hành: tăng cường việc sử dụng hệ thống quản lý văn bản điều hành, sử dụng hệ thống mail công vụ trong quá trình thực thi công việc, sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh...

VIỆT VĂN

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Ông Trần Thanh Hưng - Giám đốc
  0914 102 999 - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: