<< Quay Lại
Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023)
Hoạt động của Ngành

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa hướng dẫn triển khai thực hiện tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), nhằm khẳng định giá trị và sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước qua từng giai đoạn cách mạng của Đảng và Nhân dân ta, khơi dậy sức mạnh vĩ đại của toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo đó, Ban Tuyên giáo yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình cụ thể tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội về các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở Trung ương và các địa phương như: Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng 75 tập thể, cá nhân “Anh hùng Lao động”, “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước toàn quốc; các hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến do các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh tổ chức.

Tuyên truyền và hưởng ứng Cuộc thi viết, phóng sự hoặc video clip cấp quốc gia về điển hình tiên tiến, mô hình mới, gương “người tốt, việc tốt”. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và phát hành trong các buổi sinh hoạt đảng, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng các hình thức khác như: Thông qua các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao…

Đồng thời, chỉ đạo tổ chức quản lý tốt các hoạt động thông tin, truyền thông, nhất là việc đăng tải thông tin trên báo chí, Internet, mạng xã hội; kịp thời phát hiện, xử lý và đề xuất xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đưa thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Các cơ quan báo chí của tỉnh bám sát chỉ đạo, định hướng của cơ quan chỉ đạo tuyên truyền, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình, mở chuyên mục giới thiệu, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước trước, trong và sau ngày kỷ niệm.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức tiếp sóng trực tiếp Hội nghị điển hình tiên tiến toàn quốc từ Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.

KHẤU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)!

2. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua!

3. Người người thi đua, ngành ngành thi đua vì sự phát triển bền vững của đất nước và hạnh phúc của Nhân dân!

4. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

5. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

7. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

L.PHONG


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: