<< Quay Lại
Thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Hoạt động của Ngành

UBND Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Báo Phú Yên sẽ thực hiện chuyển đổi số theo Kế hoạch của UBND tỉnh

Theo đó, mục tiêu xây dựng các cơ quan báo chí theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; làm tốt sứ mệnh thông tin tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước nói chung và tỉnh Phú Yên nói riêng; đảm bảo vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng; đổi mới hiệu quả trải nghiệm của độc giả; tạo nguồn thu mới; thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp.

Đến năm 2025: 50% cơ quan báo chí đưa nội dung lên các nền tảng số (ưu tiên các nền tảng số trong nước); 50% cơ quan báo chí sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động. Các cơ quan báo chí tối ưu hóa nguồn thu, trong đó phấn đấu 50% cơ quan báo chí đạt doanh thu tối thiểu 5% nguồn thu từ nền tảng số so với tổng doanh thu của cơ quan. 100% lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo  chí được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số báo chí. 100% cơ quan báo chí điện tử có giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên.

Mục tiêu đến năm 2030: 100% cơ quan báo chí đưa nội dung lên các nền tảng số (ưu tiên các nền tảng số trong nước); 100% cơ quan báo chí sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động; 50% cơ quan báo chí hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ và các môhình phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới, sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số. Các cơ quan báo chí tối ưu hóa nguồn thu, trong đó 50% cơ quan báo chí đạt doanh thu tối thiểu 5% nguồn thu từ nền tảng số sovới tổng doanh thu của cơ quan.

Nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao nhận thức cán bộ quản lý thông tin, truyền thông; lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí về vai trò quan trọng và sự cấp thiết phải đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số báo chí đồng bộ với chương  trình chuyển đổi số của tỉnh. Tăng cường tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh những tổ chức, cá nhân có thành tích, sáng kiến trong quá trình chuyển đổi số báo chí để chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa, nhân rộng. Rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật; phát triển sản phẩm báo chí số chất lượng cao, đổi mới hiệu quả trải nghiệm của độc giả; xây dựng các gói sản phẩm và dịch vụ phù hợp với từng nhóm đối tượng độc giả; ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ trong việc tự động hóa để thúc đẩy quá trình sản xuất nội dung. Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý thông tin, truyền thông, lãnh đạo các cơ quan báo chí về kỹ năng cơ bản, cần thiết cho chuyển đổi số báo chí; tổ chức đào tạo, nâng cao kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin, an toàn, an ninh mạng, thu thập, phân tích, xử lý dữ liệu phục vụ đổi mới sản xuất, phân phối nội dung và giám sát, đánh giá chất lượng thông tin...

Đối với Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên: Nghiên cứu Bộ Chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí được ban hành tại Quyết định số 951/QĐ-BTTTT ngày 02/6/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông để xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện cho phù hợp.

         UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, theo dõi, đôn đốc các cơ quan báo chí tỉnh và các đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; chủ động ban hành kế hoạch hằng năm để triển khai thực hiện phù hợp; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho cấp có thẩm quyền theo quy định. Đồng thời chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan rà soát, kịp thời tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật về báo chí và các văn bản pháp luật có liên quan nhằm thúc đẩy, hỗ trợ quá trình phát triển và chuyển đổi số của các cơ quan báo chí.

N.LƯU

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: