Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực viễn thông