<< Quay Lại
Tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Khám bệnh, chữa bệnh
Báo chí - Truyền thông

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 trên địa bàn tỉnh, nhằm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng các nội dung cơ bản của Luật đến các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, nắm vững và thực hiện nghiêm túc; góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong triển khai thi hành Luật cho các cá nhân, tổ chức.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp thực hiện phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng nội dung, thời gian và tiến độ hoàn thành; Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ giữa các sở, ban, ngành và địa phương; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch trên phạm vi toàn tỉnh.

UBND cũng đã giao Sở Y tế phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công; tổng hợp báo cáo từ các cơ quan phối hợp và các đơn vị trong toàn Ngành, gửi Bộ Y tế kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của Luật. Đồng thời tham gia xây dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật thực hiện theo Quyết định của Thủ  tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 và Thông báo bằng văn bản của Bộ Tư pháp cho HĐND, UBND cấp tỉnh về danh mục các nội dung Luật giao cho địa phương quy định chi tiết.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế và các ngành liên quan tham gia ý kiến về dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, các Bộ, Ngành về triển khai thi hành Luật. Trên cơ sở tài liệu được các Bộ, Ngành Trung ương biên soạn phục vụ cho việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và tập huấn Luật, giao cơ quan, đơn vị chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức nghiên cứu, biên soạn đề cương tập huấn, tuyên truyền những vấn đề trọng tâm phù hợp với từng đối tượng tiếp nhận.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát Thanh và Truyền hình Phú Yên, Báo Phú Yên, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành; qua đó nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức và Nhân dân; tổ chức kinh tế, xã hội ở địa phương.


PV

 

 

 

 

 

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: