<< Quay Lại
Kiện toàn Đội ứng cứu sự cố an toàn tin mạng
An toàn an ninh mạng

  Ngày 02/3/2023, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 233/QĐ-UBND về việc thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn tin mạng của tỉnh. Đội gồm các thành viên là công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin tại các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh. Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông làm Đội trưởng.

  Đội ứng cứu sự cố an toàn tin mạng có các nhiệm vụ quan trọng như xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng, hỗ trợ các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc đảm bảo an toàn thông tin và tổ chức ứng cứu sự cố máy tính, mạng máy tính, mạng Internet trên địa bàn tỉnh. Đội thực hiện trách nhiệm quản lý sự cố, ứng cứu, xử lý sự cố và săn lùng mối nguy hại. Ngoài ra, Đội ứng cứu cần nghiên cứu, theo dõi các nguy cơ tấn công mạng, thông tin về lỗ hổng, điểm yếu, luyện tập kỹ năng bảo vệ hệ thống thông tin và tham gia các chương trình huấn luyện, diễn tập do Cơ quan điều phối quốc gia chủ trì.

  Đội ứng cứu liên kết, phối hợp với các bộ phận ứng cứu máy tính tại các tỉnh, thành phố khác nhằm ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố máy tính, mạng máy tính, mạng Internet dưới sự điều phối của Cục An toàn thông tin. Đội cũng phải thu thập và cung cấp thông tin, thông báo, cảnh báo bằng văn bản hoặc trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông về sự cố mạng, máy tính, các điểm yếu, lỗ hổng bảo mật, các nguồn tấn công mạng, máy tính để các cơ quan, đơn vị chủ động phòng, chống, giảm thiểu rủi ro, mất an toàn thông tin. Đội thúc đẩy hoạt động diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp.

  Đội trưởng Đội ứng cứu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về toàn bộ hoạt động của Đội ứng cứu, kịp thời báo cáo, đề xuất Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông để tham mưu UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh xem xét, chỉ đạo, giải quyết những công việc vượt thẩm quyền được giao. Đồng thời, đội trưởng có trách nhiệm phê duyệt danh sách thành viên và xây dựng Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu và được sử dụng bộ máy, phương tiện, con dấu của cơ quan thường trực phục vụ công tác. Thành viên Đội ứng cứu làm việc theo chế kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành. Điều này đảm bảo sự tập trung cao độ và hiệu quả trong giải quyết các sự cố an toàn thông tin mạng.

  Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực của Đội ứng cứu; có trách nhiệm bảo đảm phương tiện, điều kiện cần thiết để truy trì hoạt động của Đội ứng cứu. Ngoài ra, Sở cần xây dựng kinh phí bảo đảm hoạt động của Đội ứng cứu sự cố và thu hút nhân lực chất lượng cao vào làm công tác ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng.


Lê Tuấn


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: