<< Quay Lại
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiêu chí số 8 - Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới năm 2023
Hoạt động của Sở

Triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới năm 2023 của các địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên, từ cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên tiến hành kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện tiêu chí số 8 - Thông tin và Truyền thông và tiêu chí số 15 - Hành chính công đối với các địa phương.

Đợt kiểm tra, giám sát này nhằm mục đích đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện tiêu chí số 8 - Thông tin và Truyền thông và tiêu chí số 15 - Hành chính công thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của các địa phương, đặc biệt là đối với các địa phương phấn đấu đạt xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023 theo kế hoạch; các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao nhưng không giữ vững tiêu chí của Sở Thông tin và Truyền thông phụ trách; cũng như nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tiêu chí số 8 - Thông tin và Truyển thông và tiêu chí số 15 - Hành chính công để kịp thời đề xuất các giải pháp giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc của địa phương và tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh.

Đoàn kiểm tra sẽ phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện và UBND các xã tổ chức các đợt kiểm tra thực tế và hồ sơ lưu trữ quá trình tổ chức thực hiện tiêu chí. Trong đó, bao gồm các nội dung chính như: Kiểm tra kết quả thực hiện và quá trình lưu trữ hồ sơ minh chứng tiêu chí số 8 - Thông tin và Truyền thông, tiêu chí số 15 - Hành chính công thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023 - 2024. Kiểm tra kết quả thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí của Sở Thông tin và Truyền thông phụ trách tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao từ năm 2015 đến nay (gồm 63 xã nông thôn mới và 15 xã nông thôn mới nâng cao).

Kết quả của đợt kiểm tra, giám sát này sẽ được Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá và đề xuất các giải pháp nhằm triển khai tốt các chỉ tiêu của tiêu chí Thông tin – Truyền thông giúp các địa phương sớm hoàn thành việc xây dựng và đạt đối với tiêu chí số 8 - Thông tin và Truyền thông, tiêu chí số 15 - Hành chính công thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

                                                                     (XD)


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: