<< Quay Lại
Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2026)
Hoạt động của Ngành

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa hướng dẫn thực hiện về tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2026). Qua đó, giáo dục sâu rộng về truyền thống lịch sử vẻ vang của Quốc hội Việt Nam trong suốt chặng đường 80 năm gắn bó, đồng hành cùng dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; đồng thời tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ.

Theo đó, tuyên truyền, phân tích, làm rõ ý nghĩa lịch sử của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam - Sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc nước ta - Mốc son chói lọi, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt đầu tiên về thể chế dân chủ của nước Việt Nam, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước; lần đầu tiên trong lịch sử, người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành công dân của một nước tự do, độc lập, tự quyết vận mệnh của mình, tự xây dựng chế độ cộng hòa dân chủ; tuyên truyền sự hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam. Khẳng định sự ra đời của Quốc hội là thành quả đấu tranh cách mạng của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; quá trình hình thành và sự ra đời của Quốc hội là kết tinh của sự lựa chọn đúng đắn, kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước với những giá trị phổ quát của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, phù hợp với nguyện vọng của Nhân dân và quy luật phát triển của lịch sử; Quốc hội luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết dân tộc, là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của đất nước, cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân.

Tuyên truyền những thành tựu, bài học kinh nghiệm của Quốc hội Việt Nam qua 80 năm hình thành và phát triển; vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong công cuộc đổi mới đất nước.

Tuyên truyền tôn vinh công lao, đóng góp của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; khẳng định các thế hệ đại biểu dân cử luôn thể hiện và phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, phẩm chất, trí tuệ, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, cùng với dân tộc đấu tranh giành độc lập tự do, thống nhất, chung sức, đồng lòng xây dựng và phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Quốc hội; đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong các đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

Ban Tuyên giáo yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền trên báo chí, Internet, mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở, cổng/trang thông tin điện tử của các địa phương, cơ quan, đơn vị về các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở Trung ương và các địa phương như: Lễ kỷ niệm cấp quốc gia; Hội thảo khoa học cấp quốc gia; chiếu phim tài liệu kỷ niệm; các hoạt động văn hóa - văn nghệ... Tuyên truyền thông qua các ấn phẩm tuyên truyền, cổ động trực quan, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên; tổ chức gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội ở địa phương; tổ chức chương trình về nguồn; tham gia hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu về 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng); tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng ở các cấp, các ngành chào mừng kỷ niệm…

Các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền về sự kiện với nội dung phong phú, hấp dẫn và hình thức đổi mới, sáng tạo; tăng cường tuyên truyền những tác phẩm văn học, nghệ thuật, tranh ảnh, thơ ca tiêu biểu sống mãi với thời gian của các văn nghệ sĩ viết về Quốc hội và những tác phẩm được sáng tác mới chào mừng sự kiện.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức tiếp sóng trực tiếp các chương trình về Lễ kỷ niệm từ Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.

MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2026)!

2. Vinh quang 80 năm Quốc hội Việt Nam!

3. Quốc hội Việt Nam - Cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam!

4. Quốc hội là biểu tượng sức mạnh tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam!

5. 80 năm Quốc hội Việt Nam gắn bó với Nhân dân, đồng hành cùng dân tộc!

6. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước!

7. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

8. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

9. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

10. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

11. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

12. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

LP


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: