<< Quay Lại
Triển khai thực hiện Chuyển đổi số tỉnh Phú Yên năm 2024
Hoạt động của Ngành

UBND tỉnh Phú Yên vừa triển khai Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Phú Yên năm 2024. Qua đó tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy và chính quyền các cấp về triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá về chuyền đổi số của tỉnh.

Ảnh L.P

UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, lĩnh vực, địa phương trực tiếp lãnh đạo và chịu trách nhiệm triển khai các mục tiêu và nhiệm vụ chuyển đổi số; thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện công tác chuyển đổi số; xây dựng và triển khai kế hoạch tổng thể và chi tiết về chuyển đổi số tại đơn vị và địa phương đồng bộ hàng năm; quan tâm dành kinh phí đầu tư cho chuyển đổi số đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Các giải pháp đề ra là đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp; Phát triển mô hình kết hợp giữa các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp; Thu hút các nguồn lực CNTT - Chuyển đổi số; Nghiên cứu, hợp tác ứng dụng công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số,…

Mục tiêu về Chính quyền số; phấn đấu 100% cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã có kết nối Internet tốc độ cao, kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Đầu tư hoàn thiện hạ tầng trung tâm dữ liệu tỉnh đảm bảo vận hành ứng dụng, lưu trữ dữ liệu ánh xạ phục vụ kết nối chia sẻ và khai thác dữ liệu dùng chung của tỉnh; 100% cơ sở dữ liệu (CSDL) dùng chung được chia sẻ, kết nối trên toàn tỉnh; các cơ quan nhà nước các cấp từng bước mở dữ liệu để phục vụ cung cấp dịch vụ công, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số; 100% cán bộ, công chức, viên chức được định kỳ hằng năm tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng số, trong đó, 30% được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu; 60% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng; Phấn đấu 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý; Phấn đấu 80% hồ sơ công việc tại UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, 70% hồ sơ công việc tại cấp huyện, 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật); Phấn đấu 100% cấp huyện thực hiện họp trực tuyến thông qua hệ thống của các địa phương;…

Về Kinh tế số: Tỷ trọng kinh tế số phấn đấu đạt 12% GRDP; Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%; Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt trên 6%; Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt trên 80%; Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt trên 50%; Tỷ lệ nhân lực lao động kinh tế số trong lực lượng lao động đạt trên 2%.

Về Xã hội số: Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 80%; Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt 80%; Tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt trên 50%; Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản đạt trên 70%; Tỷ lệ hộ gia đình được phủ mạng Internet băng rộng cáp quang đạt 80%; Tỷ lệ người dân kết nối mạng được bảo vệ ở mức cơ bản đạt trên 70%; Tỷ lệ dân số trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt trên 50%; Tỷ lệ dân số trưởng thành dùng dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa đạt trên 30%; Tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 90%; Tỷ lệ các sở đào tạo đại học, cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở đạt 80%; Tỷ lệ các cơ sở giáo dục từ tiểu học đến trung học phổ thông hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở đạt 70%...

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm toàn diện triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch này; phối hợp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát; thẩm định về chuyên môn đối với các đề án, dự án, nhiệm vụ triển khai theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định; Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, đảm bảo ATTT mạng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về CNTT trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện việc đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, chỉ số chuyển đổi số (DTI) của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ các ngành, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xử lý, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai; tham mưu công tác sơ tổng kết định kỳ.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai công tác đảm bảo ATTT mạng trong quá trình thực hiện các nội dung của Kế hoạch. Ban hành kế hoạch truyền thông chính quyền điện tử. Chủ trì triển khai, phối hợp các cơ quan, đơn vị tăng cường truyền thông trên các cơ quan thông tin đại chúng báo, đài, mạng internet, mạng xã hội nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và toàn xã hội; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cho UBND tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh. Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp dịch vụ viễn thông, CNTT tăng cường nâng cao chất lượng dịch vụ đảm bảo các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật CNTT, viễn thông và công tác ATTT.

L.PHONG


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: