<< Quay Lại
Thi đua lập thành tích xuất sắc trong 06 lĩnh vực của ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021.
Hoạt động của Ngành | Đăng ngày: 08/04/2021
Cỡ chữ:
Giảm chói:

          Bộ Thông tin và truyền thông vừa ban hành Chỉ thị số 05/CT-BTTTT về Công tác thi đua, khen thưởng về Thông tin, tuyên truyền, Xuất bản, in và phát hành, Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, An toàn, an ninh mạng năm 2021.

             Theo đó, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát động phong trào thi đua năm 2021 với chủ đề: “Có việc khó thì mới có thi đua. Thi đua để làm được việc khó, tạo ra giá trị và nhân rộng giá trị, tìm ra cá nhân điển hình, tập thể xuất sắc, việc 5 năm hãy thi đua hoàn thành trong 1 năm”. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Đó là:

1. Tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập quốc tế.

2. Trong quá trình triển khai các phong trào thi đua, cần xây dựng các giải pháp phù hợp, nhân rộng các mô hình, điển hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua đề ra theo kế hoạch. Trong đó, đặc biệt quan tâm, coi trọng việc phát hiện, xây dựng điển hình và có nhiều hình thức, biểu dương, tôn vinh kịp thời các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong toàn Ngành và xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng, phát huy tốt vai trò của điển hình tiên tiến, nhất là việc nêu gương, học tập trong cơ quan, đơn vị.

3. Tiếp tục tham gia hưởng ứng tích cực, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” bằng các nội dung đổi mới với nhiều hình thức phong phú, đa dạng hơn để bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của Ngành, của từng đơn vị; trong đó tập trung cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả.

4. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng theo hướng ổn định, chất lượng, hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.

5. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi pháp luật về thi đua, khen thưởng làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi cơ quan, đơn vị và từng cá nhân, đảm bảo cho hoạt động thi đua, khen thưởng thực sự là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và mục tiêu, tinh thần của Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đề ra.

         Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Ngành căn cứ nhiệm vụ chính trị được giao, tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả và phù hợp; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, triển khai tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng và mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đề ra. Đặc biệt, trong năm 2021, tập trung phấn đấu thực hiện các mục tiêu thuộc 6 lĩnh vực Bưu chính; Viễn thông; Ứng dụng công nghệ thông tin; An toàn, an ninh mạng; Công nghiệp ICT; Báo chí, truyền thông.

          Các cơ quan, đơn vị được giao làm đầu mối chủ trì đã tổ chức triển khai phong trào thi đua và xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 06 lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ sẽ tiếp tục chủ trì, phối hợp với Vụ Thi đua - Khen thưởng và các đơn vị có liên quan phát động phong trào thi đua chuyên biệt trong từng lĩnh vực, xây dựng văn bản hướng dẫn riêng từng phong trào thi đua; lựa chọn các gương điển hình tiên tiến để khen thưởng, tôn vinh, tuyên truyền, nhân rộng năm 2021.

NGUYỄN THỊ HIẾU


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: