<< Quay Lại
Giới thiệu tổng quan
Thông tin đơn vị

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH PHÚ YÊN

 

Điện thoại

: 057.3819 958

E-mail

: stttt@phuyen.gov.vn

Website

: sotttt.phuyen.gov.vn

Giám đốc

: Ông TRẦN THANH HƯNG

Các Phó Giám đốc

: Ông LÊ TỶ KHÁNH

 

: Bà NGUYỄN VŨ XUÂN DUNG

 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 20/3/2008 của UBND tỉnh Phú Yên

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản, in, phát hành; phát thanh, truyền hình; thông tin điện tử; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghiệp công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn thông tin mạng; giao dịch điện tử, chuyển đổi số tại địa phương.

Các phòng ban, chức năng:

1. Văn phòng Sở: Là phòng tổng hợp, nghiệp vụ thuộc Sở, tham mưu, giúp Giám đốc Sở điều phối hoạt động của Sở theo chương trình, kế hoạch công tác; công tác tổ chức cán bộ; kế hoạch tổng hợp, tài chính, kế toán; pháp chế; cải cách hành chính; hành chính, quản trị; văn thư, lưu trữ; bảo vệ bí mật Nhà nước; thi đua, khen thưởng; kỷ luật. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

2. Thanh tra Sở: Là tổ chức thuộc Sở, tham mưu, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng của Sở. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông có con dấu riêng để hoạt động.

3. Phòng Hạ tầng - chuyển đổi số: 

Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước các hoạt động về bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin; giao dịch điện tử; phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; an toàn thông tin mạng; công nghiệp công nghệ thông tin; thông tin điện tử (trò chơi điện tử) địa bàn tỉnh. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

4. Phòng Thông tin - Báo chí – Xuất bản: Là phòng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước các hoạt động về báo chí; xuất bản, in và phát hành; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; thông tin điện tử; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. Thực hiện

5. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông có Giám đốc và từ 01 đến 02 Phó Giám đốc. Phòng chuyên môn, nghiệp thuộc Trung tâm có Trưởng phòng, từ 01 đến 02 Phó Trưởng phòng, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và nhân viên.

 

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: