<< Quay Lại
Triển khai Quyết định số 18/2021/QĐ-CP ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 80/QĐ-UBQG ngày 19/02/2021 của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021
Viễn thông | Đăng ngày: 13/05/2021
Cỡ chữ:
Giảm chói:

   Sở Thông tin và Truyền thông đã đề nghị các Doanh nghiệp Bưu chính - Viễn thông, Đài Thông tin Duyên hải Phú Yên theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu các nội dung theo Quyết định số 18/2021/QĐ-CP ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai và Kế hoạch công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (tại Quyết định số 80/QĐUBQG ngày 19/02/2021) để triển khai thực hiện. Trong đó cần lồng ghép các nội dung trên vào kế hoạch phòng chống thiên tai đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

Văn Minh


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: