<< Quay Lại
Định hướng công tác báo chí trong tháng 5/2021
Thông tin tuyên truyền | Đăng ngày: 10/05/2021
Cỡ chữ:
Giảm chói:

         Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa triển khai công tác định hướng tuyên truyền trong tháng 5/2021; trong đó chú trọng tập trung đợt cao điểm tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tuyên truyền trên báo chỉ, bản tin

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng 12 nhiệm vụ truyền thông trong tháng 5/2021 là, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo Kế hoạch số 10-KH/TU, ngày 05/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số: 01/KH-TBCĐTT, ngày 04/02/2021 của Tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền bầu cử tỉnh. Kịp thời đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó, tập trung tuyên truyền có hiệu quả Điện ngày 27/4/2021 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19; Công điện số: 541/CĐ-TTg, ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Công văn số 86-CV/TU, ngày 24/4/2021 của Ban Thưởng vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19; đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ 30/4 và 01/5; Văn bản số: 1739/UBND-KGVX, ngày 26/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Công điện số: 541/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ động phát hiện, đấu tranh phản bác, phê phán kịp thời, có hiệu quả các thông tin thất thiệt, sai sự thật, chưa được kiểm chứng về tình hình dịch bệnh, nhất là các thông tin trên Internet, mạng xã hội.

Tuyên truyền những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh đã đạt được trong quý I/2021 trên tất cả các lĩnh vực của đời sống.

Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số: 01/NQ-CP, ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số: 02/NQ-CP, ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021…

Tuyên truyền Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế theo Kế hoạch số 02-KH/BTGTU, ngày 13/4/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tuyên truyền những kết quả đạt được về cải cách hành chính của đất nước, của tỉnh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020.

Tuyên truyền những kết quả đạt được qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 07 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Mô hình cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo” tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 theo Kế hoạch số 19-KH/TU, ngày 20/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021 do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức; Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba, năm 2020 - 2021 do Ban Thường trực Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức và Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2021.

Tiếp tục tuyên truyền về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; công tác phân giới, cắm mốc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; công tác bảo đảm an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy trong mùa khô năm 2021.

          Tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị quan trọng trong tháng 5/2021.

L.PHONG


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: