<< Quay Lại
Phú Yên đẩy mạnh tuyên truyền sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Thông tin tuyên truyền | Đăng ngày: 24/05/2021
Cỡ chữ:
Giảm chói:

Nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (sau đây viết tắt là Đại hội XIII), góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Theo Kế hoạch, công tác tuyên truyền sau Đại hội XIII của Đảng được thực hiện theo 3 đợt, gồm:
Trước và trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, các cơ quan, đơn vị cần tập trung truyền kết quả, thành công Đại hội XIII của Đảng; lý luận và thực tiễn của đường lối, chủ trương, chiến lược phát triển đất nước thể hiện trong nội dung cơ bản, cốt lõi của văn kiện Đại hội XIII; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành để giữ vững đà tăng trưởng kinh tế, vượt qua những khó khăn do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19; kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 1,2 khóa XIII, kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng của các tầng lớp Nhân dân trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Từ sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến hết năm 2021, triển khai tuyên truyền kết quả và các hoạt động chào mừng thành công và các hoạt động tổng kết công tác bầu cử ở các cấp, ngành; kết quả kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kết quả triển khai các nhiệm vụ trọng yếu về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; công tác cán bộ; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí…
Năm 2022 và các năm tiếp theo, cần tập trung tuyên truyền các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội qua từng năm. Đồng thời, biểu dương nỗ lực, sáng tạo của các cấp, ngành, các doanh nghiệp và cá nhân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Đặc biệt, thường xuyên coi trọng công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, các hành vi tiêu cực theo phương châm “lấy xây làm chính”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các hoạt động tuyên truyền phải bám sát sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy và các cơ quan chức năng, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, gắn với tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền sau Đại hội phải được thực hiện bằng hình thức phong phú, sinh động thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền và sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học – nghệ thuật, thông qua các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại./.
Thanh Thúy

CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: