<< Quay Lại
UBND tỉnh Phú Yên ban hành danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Công nghệ thông tin | Đăng ngày: 13/05/2021
Cỡ chữ:
Giảm chói:

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 601/QĐ-UBND về danh mục dịch vụ công Chủ tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện trong năm 2021.

          Theo đó, tích hợp trên Công Dịch vụ công quốc gia đối với các sở, ban, ngành: 331 dịch vụ công trực tuyến; đối với cấp huyện: 49 dịch vụ công trực tuyến; đối với  cấp xã: 05 dịch vụ công trực tuyến.

Cổng DVC Quốc gia: dichvucong.gov.vn

          UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức phổ biến, tuyên truyền Quyết định này trong toàn ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn; đồng thời tăng cường giải pháp nâng cao số lượng hồ sơ dịch vụ công mức độ 3, 4 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công trực tuyến công theo quy định.

        Giao trách nhiệm Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đảm bảo đầy đủ, thông suốt và thuận lợi theo Quyết định 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời theo dõi tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh kết quả, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

         Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản 440/STTT-CNTT đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp Viettel Phú Yên và Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh.

Xem văn bản tại đây: https://sotttt.phuyen.gov.vn/wps/portal/Home/detail/van-ban/trien-khai-quyet-dinh-so-601-ubnd-tinh

BẢO NGỌC

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: