<< Quay Lại
Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh
Công nghệ thông tin | Đăng ngày: 26/10/2020
Cỡ chữ:
Giảm chói:

                      Ngày 26/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế đã ký công văn yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

          Theo đó, các sở, ngành, địa phương triển khai, ưu tiên nguồn lực để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu về thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản: Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện trong năm 2020; Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 ban hành Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia để các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện trong năm 2020; Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 về giao chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong năm 2020. Đồng thời rà soát bổ sung danh mục thủ tục hành chính trực tuyến để cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công tỉnh theo các bước hướng dẫn tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính; đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tăng cường hướng dẫn người dân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố gương mẫu trong việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số cá nhân, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử; tăng cường công tác đào tạo, tuyên truyền về thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho CBCCVC để thay đổi tư duy, nhận thức, đổi mới lề lối, phương thức làm việc trên môi trường điện tử…

          UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và đơn vị liên quan thực hiện kết nối, liên thông dịch vụ công với Cổng Dịch vụ công của tỉnh, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định; chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện các nội dung được nêu tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ; Quyết định số 637/QĐUBND ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh; Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh; Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của UBND tỉnh.

          UBND tỉnh cũng đã giao Sở Nội vụ thực hiện có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng bổ sung tiêu chí đánh giá vai trò người đứng đầu trong việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính; giải quyết hồ sơ trễ hạn.

Nguyên Lưu

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: