<< Quay Lại
Ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Chuyển đổi số

             UBND tỉnh vừa triển khai Kế hoạch chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, tỉnh phát huy vai trò của hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, vai trò trung tâm của người dân tham gia thực hiện chuyển đổi số, đẩy mạnh công tác xã hội hoá trong đầu tư hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), phát triển nguồn nhân lực để thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Qua đó, nâng cao nhận thức và khả năng ứng dụng, sử dụng CNTT và chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc ở địa phương; lãnh đạo tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở xã, thôn, buôn; già làng, trưởng thôn, buôn, người có uy tín trong đồng bào DTTS, các chức sắc, chức việc tôn giáo; người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (viết tắt là DTTS&MN); doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội hoạt động ở địa bàn vùng đồng bào DTTS&MN đặc biệt khó khăn. Ứng dụng CNTT chuyển đổi các phương thức, hình thức làm việc truyền thống sang làm việc tại các nền tảng, hệ thống, công nghệ số, nguồn dữ liệu số và sự kết nối trên không gian số, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc và tổ chức quản lý, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, đánh giá Chương trình từ trung ương đến địa phương. Đồng thời đổi mới phương pháp, chuyển đổi số trong truyền thông, tuyên truyền cho Chương trình; nâng cao kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, khai thác dịch vụ số an toàn trên không gian mạngcho cán bộ thực hiện Chương trình các cấp.

Phấn đấu đến năm 2025 có 100% các cơ quan quản lý, thực hiện Chương trình từ tỉnh đến cấp xã được triển khai hệ thống thông tin phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành, nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá; 100% việc báo cáo định kỳ, báo cáo giám sát, báo cáo tổng hợp, hệ thống chỉ tiêu được thực hiện trên môi trường số đồng bộ từ trung ương tới địa phương, hướng tới thay thế các báo cáo truyền thống. 100% cá ccơ quan, tổ chức quản lý, thực hiện Chương trình từ cấp trung ương đến cấp xã được thông tin tự động về các nội dung,nhiệm vụ và kết quả triển khai. 100% cán bộ quản lý các cấp quản lý, thực hiện Chương trình được tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, chia sẻ thông tin thường xuyên về kỹ năng số và ứng dụng CNTT trong xử lý tác nghiệp trên môi trường số.

Phấn đấu đầu tư xây dựng hạ tầng trang thiết bị CNTT, hệ thống họp trực tuyến với đường truyền chuyên biệt tại Ban Dân tộc tỉnh đáp ứng chuẩn kết nối theo hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc,đảm bảo an toàn thông tin, hoạt động ổn định, thông suốt để thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số và ứng dụng CNTT trong quản lý và tổ chức triển khai Chương trình trên địa bàn tỉnh.

Phấn đấu 80% các sở, ban, ngành chủ trì triển khai các nội dung, Tiểu dự án, Dự án của Chương trình và UBND các huyện thực hiện Chương trình được nâng cấp trang thiết bị phòng họp trực tuyến trên cơ sở kế thừa, phát triển hạ tầng sẵn có của các sở, ban, ngành và các huyệnđáp ứng chuẩn kết nối đến hệ thống họp trực tuyếncủa trung ương, của tỉnh. Có ít nhất 30% các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn được triển khai trên môi trường số. Phấn đấu 100% người có uy tín, đồng bào DTTS nắm được chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; được tiếp cận đầy đủ thông tin về y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thị trường; thông tin an ninh, trật tự để chủ động đảm bảo giữ gìn ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội vùng thông qua các nhiệm vụ, dự án trong phạm vi Kế hoạch.

Phấn đấu từng bước đưa các lễ hội, phong tục tập quán của các DTTS được bảo tồn dưới dạng cơ sở dữ liệu số hóa, đa phương tiện và được phổ biến, giới thiệu đến với cộng đồng trong và ngoài nước thông qua các nhiệm vụ, dự án trong phạm vi Kế hoạch.

          UBND tỉnh giao Ban Dân tộctỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ Kế hoạch; đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn các huyện, các xã trên địa bàn tỉnh triển khai hiệu quả các nội dung của Kế hoạch theo mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Các sở, ban, ngành được phân công chủ trì các Dự án, Tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình chủ động tuyên truyền về chuyển đổi số và ứng dụng CNTT trong thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh; chủ trì, hướng dẫn các địa phương tăng cường chuyển đổi số trong triển khai thực hiện các Dự án, Tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình;…

N.LƯU

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: