<< Quay Lại
Tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch Triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số
Bưu chính

Ngày 19/5/2022 UBND tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của Kế hoạch này là Triển khai hiệu quả, đồng bộ các nội dung tại Quyết định 392/QĐ BTTTT ngày 02/3/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Phê duyệt Kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số; Thu thập, cập nhật thông tin, hình thành cơ sở dữ liệu địa chỉ số của tỉnh Phú Yên tích hợp với Cơ sở dữ liệu (CSDL) địa chỉ số quốc gia, để chia sẻ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khai thác, xây dựng các bản đồ số chuyên ngành phục vụ nhu cầu quản lý và phát triển kinh tế - xã hội.

Kế hoạch tập trung vào các nội dung chủ yếu như sau: Tạo lập, cập nhật CSDL địa chỉ số của tỉnh; triển khai và thúc đẩy sử dụng các dịch vụ nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số; thông báo địa chỉ số và gắn biển địa chỉ số; tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền về Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại tỉnh Phú Yên.

Theo Kế hoạch trong năm 2022, sẽ hoàn thành các trường thông tin cơ bản và nâng cao; các năm tiếp theo sẽ cập nhật, bổ sung các trường thông tin để từng bước hoàn thiện nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số tại tỉnh Phú Yên.

Để tổ chức thực hiện kế hoạch có hiệu quả, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành như sau:

1. Sở Thông tin và Truyền thông: Là đầu mối chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, Bưu điện tỉnh thực hiện các nội dung của Kế hoạch này. Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông khi có yêu cầu;  Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch; Truyền thông, tập huấn, hướng dẫn sử dụng, khai thác Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số. Chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh, các sở, ngành và các đơn vị liên quan, UBND cấp huyện để thu thập, cập nhật thông tin các đối tượng địa chỉ khác để xây dựng các bản đồ số chuyên ngành khi phát sinh nhu cầu quản lý, khai thác tại các ngành, địa phương; Chủ trì, tham mưu dự toán kinh phí được giao nhiệm vụ.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh cung cấp thông tin dữ liệu liên quan đến bản đồ số, địa chỉ số để phát triển nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số của tỉnh.

3. Sở Tài chính: Căn cứ khả năng ngân sách, trên cơ sở đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông, tham mưu UBND tỉnh về nguồn kinh phí chi thường xuyên theo phân cấp ngân sách để đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo quy định.       

4. Công an tỉnh: Phối hợp xác thực, cập nhật, bổ sung các thông tin địa chỉ số của tỉnh.

5. Bưu điện tỉnh: Xây dựng và triển khai Kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số của doanh nghiệp; báo cáo kế hoạch với UBND tỉnh (Qua Sở Thông tin và Truyền thông); Phối hợp đào tạo và hướng dẫn sử dụng web/app thu thập các trường địa chỉ số nâng cao. Tham gia đào tạo cho các tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương; Phối  hợp  với  UBND  các  huyện,  thị xã,  thành  phố trong  công  tác  tuyên truyền về địa chỉ số; Công tác thông báo địa chỉ số khi được yêu cầu; Là đầu mối phối hợp với doanh nghiệp được giao nhiệm vụ phát triển nền tảng địa chỉ số, doanh nghiệp phát triển nền tảng bản đồ số để thu thập, cập nhật, sửa đổi, bổ sung thông tin các đối tượng địa chỉ khác để xây dựng các bản đồ số chuyên ngành; Định kỳ tháng, quý, năm báo cáo gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

6. Đài phát thanh và Truyền hình Phú Yên, Báo Phú Yên: Phối hợp với các đơn vị liên quan trong tuyên truyền, quảng bá nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại tỉnh Phú Yên; Lồng ghép xây dựng, đăng tải và phát các bản tin, phóng sự về Nền tảng địa  chỉ số quốc  gia  gắn  với  bản đồ số tại  tỉnh Phú Yên trong các chương trình chuyển đổi số của tỉnh.

7. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên: Triển khai thực hiện gắn với các  phong  trào  nhằm  phát  huy  vai  trò xung  kích,  tình nguyện  của  tuổi  trẻ trong thu thập, bổ sung thông tin xây dựng Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại tỉnh Phú Yên, đặc biệt là trong lực lượng tổ công nghệ số cộng đồng.

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức  tuyên  truyền  qua  hệ thống  truyền thanh cơ sở,  trang  thông  tin điện tử của đơn vị về việc triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại tỉnh Phú Yên; Chỉ đạo chính quyền xã, thôn, khối phố, tổ công nghệ số cộng đồng phối hợp với đơn vị chức năng trong thu thập, cập nhật các trường thông tin và thông báo địa chỉ số, cơ sở dữ liệu địa chỉ số để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương; Chủ động đưa ứng dụng Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại tỉnh Phú Yên vào sử dụng phục vục các lĩnh vực; Định kỳ tháng, quý, năm báo cáo  gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

9. Các sở, ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị phối hợp cung cấp thông tin; Ứng dụng, khai thác Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại tỉnh Phú

Yên  trong  công việc.  Thông  tin  về Sở Thông  tin  và  Truyền  thông  về việc ứng dụng, khai thác của đơn vị, để tổng hợp, báo cáo.

Xuân Phương


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: