<< Quay Lại
Kế hoạch kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2021
Bưu chính | Đăng ngày: 15/04/2021

               Thực hiện Công văn số 191/BTTTT-BC ngày 22/01/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính không thuộc dịch vụ BCCI năm 2021; Công văn số 570/BTTTT-BC ngày 02/3/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính công ích năm 2021; ngày 29/3/2021 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

               Kế hoạch kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên nhằm mục đích tăng cường vai trò quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ bưu chính của các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính. Thông qua kiểm tra nhằm giúp các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính thực hiện đúng pháp luật, có hiệu quả; đảm bảo tăng cường pháp chế trong hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ bưu chính; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tham gia cung ứng, sử dụng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh. Dự kiến thời gian kiểm tra trong tháng 5-6/2021.

Đối với kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính không thuộc dịch vụ bưu chính công ích

Kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Thông tư 14/2018/TT-BTTTT, gồm: Việc chấp hành các quy định về công tác lưu trữ số liệu, tài liệu; Việc công khai thông tin của doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ; Việc tự kiểm tra của doanh nghiệp; Việc công bố và thực hiện các chỉ tiêu chất lượng theo mức chất lượng doanh nghiệp đã công bố.

Đối với kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính công ích, lựa chọn 14 điểm phục vụ đủ các loại hình (bưu cục, điểm Bưu điện văn hóa xã, thùng thư công cộng độc lập) để kiểm tra trên địa bàn theo tiêu chí đại diện (vị trí địa lý, trình độ phát triển kinh tế-xã hội). nội dung kiểm tra gồm:

- Kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN
01:2015/BTTTT về chất lượng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công ích
trong hoạt động phát hành báo chí đối với các chỉ tiêu sau: Số điểm phục vụ (ĐPV) trong một xã; Thời gian phục vụ tại Bưu cục trung tâm tỉnh; Thời gian phục vụ tại các ĐPV khác; Tần suất thu gom và phát; Thời gian toàn trình đối với thư nội tỉnh.

- Kiểm tra việc niêm yết Bản công bố hợp quy và Danh mục chỉ tiêu chất
lượng dịch vụ bưu chính công ích (DVBCCI) tại các ĐPV.

Lựa chọn 14 ĐPV đủ các loại hình (bưu cục, điểm Bưu điện văn hóa xã, thùng thư công cộng độc lập) để kiểm tra trên địa bàn theo tiêu chí đại diện (vị trí địa lý, trình độ phát triển kinh tế-xã hội)./.

Xuân Dung


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:


LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: