<< Quay Lại
Tuyên truyền về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp
Báo chí - Truyền thông

         Để tuyên truyền hiệu quả về dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tỉnh Phú Yên”, Sở Nông nghiệp và PTNT vừa biên soạn xuất bản cuốn “Tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Yên” (sau đây gọi tắt là Tài liệu hướng dẫn).

   Cuốn Sổ tay này được biên soạn và hệ thống hóa cách thức tổ chức thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm giúp các địa phương triển khai thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp (Tiểu dự án 1 – Dự án 3) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên có hiệu quả.

Tuyên truyền các Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ, Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ, Thông tư số 04/2022/TTBNNPTNT ngày 11/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2022 của Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội, Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính; Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của HĐND tỉnh Phú Yên; Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 18/10/2023 của HĐND tỉnh Phú Yên; Quyết định số 40/2023/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 của UBND tỉnh Phú Yên và các văn bản có liên quan khác.

Để việc tuyên truyền, khai thác, sử dụng cuốn Sổ tay được thiết thực, hiệu quả, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đăng tải cuốn Sổ tay lên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, địa phương và có các hình thức tuyên truyền khác phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, địa phương để bảo đảm đội ngũ cán bộ và Nhân dân được tiếp cận với tài liệu nêu trên.

Cuốn Tài liệu hướng dẫn được đăng tải toàn văn trên Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tại địa chỉ truy cập: http://snnptnt.phuyen.gov.vn.

N.L
 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: