<< Quay Lại
Tập trung tuyên truyền những kết quả nổi bật đạt được trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội
Báo chí - Truyền thông

          Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền những kết quả nổi bật đạt được trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 -2025 tại các địa phương, cơ quan, đơn vị; tuyên truyền diễn biến, kết quả Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (dự kiến tổ chức vào nửa cuối tháng 9/2023).

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng yêu cầu tập trung tuyên truyền các hoạt động đối ngoại nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, như: Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 diễn ra tại Jakarta, Indonesia (từ ngày 04-07/9/2023); các hoạt động tiếp đón, làm việc, hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Joe Biden, dự kiến diễn ra từ ngày 10-11/9/2023; tuyên  truyền kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (từ ngày 27-29/8/2023)... Tích cực tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia đóng góp ý kiến về Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số:72/2013/NĐ-CP, ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Nghị định số: 27/2018/NĐ-CP, ngày 01/3/2018 của Chính  phủ  sửa  đổi, bổ  sung  Nghị  định 72/2013/NĐ-CP; tuyên truyền việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 theo Nghị quyết số: 117/NQ-CP, ngày 30/7/2023 của Chính phủ. Trong đó cần tập trung tuyên truyền rõ về lộ trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 -2025.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gắn với tuyên truyền về những kết quả đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đất nước, của tỉnh; việc xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị; giới thiệu, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong thực hiện đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, đấu tranh, phản bác có hiệu quả các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta.

Tuyên truyền các nghị quyết, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Quy định số 113-QĐ/TW, ngày 10/7/2023 về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương; Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ;Quy định 117-QĐ/TW, ngày 18/8/2023 về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 về tiếp tục thực hiện Quyết định 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ...

Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 -2028; Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 -2029.

Tăng cường tuyên truyền Quy định số 397-QĐ/TU, ngày 20/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cấp, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; việc thực hiện Kế hoạch số 36-KH/TU, ngày 24/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII;việc triển khai quán triệt, thực hiện chuyên đề toàn  khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Phú Yên phát triển toàn diện” tại các cấp,…

N.L

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: