<< Quay Lại
Phú Yên: Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá xếp loại B về xếp hạng mức độ an toàn thông tin năm 2021
An toàn an ninh mạng

      Năm 2021, Phú Yên triển khai các nhiệm vụ về bảo đảm an toàn thông tin mạng, vận hành hạ tầng và quản trị các ứng dụng công nghệ thông tin ổn định, kết nối 24/7 với Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, tăng cường rà quét, giám sát, chưa để xảy ra các sự cố mất an toàn thông tin. Theo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông, Phú Yên nằm trong nhóm 43 tỉnh, thành phố được xếp loại B về mức độ an toàn thông tin (07/63 tỉnh, thành phố xếp loại A, 11/63 tỉnh, thành phố xếp loại C).