Phần 1. Những vấn đề chung

13/04/2021

Câu 1:

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Câu 2:

Quốc hội Việt Nam có vị trí, vai trò như thế nào trong bộ máy nhà nước ta? Tại sao nói Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân?

Câu 3:

Quốc hội có những chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn gì?

Câu 4:

Nhiệm kỳ của Quốc hội được quy định như thế nào?

Câu 5:

Nguyên tắc và hiệu quả hoạt động của Quốc hội nước ta như thế nào?

Câu 6:

Vị trí, vai trò của đại biểu Quốc hội được quy định như thế nào?

Câu 7:

Đại biểu Quốc hội có những quyền cơ bản nào?

Câu 8:

Trách nhiệm của đại biểu Quốc hội được quy định như thế nào?

Câu 9:

Quyền miễn trừ đối với đại biểu Quốc hội được quy định như thế nào?

Câu 10:

Cơ cấu tổ chức của Quốc hội được quy định như thế nào?

Câu 11:

Hội đồng nhân dân giữ vị trí, vai trò như thế nào ở địa phương?

Câu 12:

Nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân các cấp được quy định như thế nào?

Câu 13:

Vị trí, vai trò của đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định như thế nào?

Câu 14:

Đại biểu Hội đồng nhân dân có những quyền gì?

Câu 15:

Trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định như thế nào?

Câu 16:

Quyền miễn trừ đối với đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định như thế nào?

Câu 17:

Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân được quy định như thế nào?

Câu 18:

Tổ chức của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 có điểm gì mới?

Câu 19:

Tổ chức của Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 có điểm gì mới?

Câu 20:

Tổ chức của Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 có điểm gì mới?

Câu 21:

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được quy định như thế nào?

Câu 22:

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp huyện được quy định như thế nào?

Câu 23:

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp xã được quy định như thế nào?

Câu 24:

Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phải đáp ứng những tiêu chuẩn gì?

Câu 25:

Quyền bầu cử là gì? Quyền ứng cử là gì?

Câu 26:

Tại sao nói bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân?

Câu 27:

Việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo những nguyên tắc nào?

Câu 28:

Thế nào là nguyên tắc phổ thông trong bầu cử?

Câu 29:

Thế nào là nguyên tắc bình đẳng trong bầu cử?

Câu 30:

Thế nào là nguyên tắc bầu cử trực tiếp?

Câu 31:

Thế nào là nguyên tắc bỏ phiếu kín?

Câu 32:

Thế nào là bầu cử dân chủ, đúng pháp luật?

Câu 33:

Tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV được bầu là bao nhiêu? Việc dự kiến cơ cấu, thành phần những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV quy định như thế nào?

Câu 34:

Việc phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội của mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do cơ quan nào dự kiến và theo căn cứ nào?

Câu 35:

Số người được giới thiệu ứng cử là phụ nữ, là người dân tộc thiểu số được quy định như thế nào?

Câu 36:

Nguyên tắc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được quy định như thế nào?

Câu 37:

Nguyên tắc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện được quy định như thế nào?

Câu 38:

Nguyên tắc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được quy định như thế nào?

Câu 39:

Trường hợp số dân dùng để tính số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu ở mỗi đơn vị hành chính còn dư thì có được làm tròn số không?

Câu 40:

Việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện như thế nào?

Câu 41:

Việc xác định số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách ở từng đơn vị hành chính nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện như thế nào?

Câu 42:

Trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được quy định như thế nào?

Câu 43:

Trách nhiệm của Chính phủ đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được quy định như thế nào?

Câu 44:

Trách nhiệm của Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp  đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định như thế nào?

Câu 45:

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được quy định như thế nào?

Câu 46:

Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được quy định như thế nào?

Câu 47:

Đơn vị bầu cử là gì? Có bao nhiêu loại đơn vị bầu cử trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp?

Câu 48:

Việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử được tiến hành như thế nào?

Câu 49:

Số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định như thế nào?

Câu 50:

Khu vực bỏ phiếu là gì? Việc xác định khu vực bỏ phiếu được tiến hành như thế nào?

Câu 51:

Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử được thực hiện như thế nào?

Câu 52:

Người có hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử bị xử lý như thế nào?


Các tin đã đưa
Đường dây nóng

Trần Thanh Hưng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

0914 102 999 - 02573 888.999

Lượt truy cập

Truy cập hôm nay

Tổng lượt truy cập