Sở Thông tin và Truyền thông
Văn bản
Các văn bản liên quan đến báo cáo số liệu về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin các Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của tỉnh Phú Yên năm 2017
2331/QĐ-BTTTT
15/12/2017 Công bố định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin
59/KH-STTTT
20/07/2017 Kế hoạch các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)