Sở Thông tin và Truyền thông
Văn bản
1113/QĐ-UBND
04/06/2018 Về việc ban hành mã định danh (mã dùng trao đổi văn bản điện tử trên trục liên thông văn bản) của các cơ quan, đơn vị tỉnh Phú Yên
456/STTTT-CNTT
31/05/2018 V/v Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT- TT năm 2018
118/KH-UBND
18/05/2018 Kế hoạch khảo sát hộ nghèo, cận nghèo
430/STTTT-CNTT
21/05/2018 V/v báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử- Quý II/2018
166/STTTT-CNTT
08/03/2018 Báo cáo Quý I/2018 về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử
156/STTTT-CNTT
02/03/2018 Đánh giá mức độ an bảo đảm toàn thông tin mạng
155/STTTT-CNTT
02/03/2018 Báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử - Quý I/2018
32/2017/TT-BTTTT
15/11/2017 Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với các trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
994/QĐ-UBND
18/05/2017 V/v ban hành mã định danh (mã liên thông trên trục liên thông văn bản) của các cơ quan, đơn vị tỉnh Phú Yên
11594/VPCP-CPĐT
31/10/2017 Tài liệu kỹ thuật mô hình mẫu hệ thống quản lý văn bản điện tử 4 cấp Chính quyền (dành cho các địa phương)