Sở Thông tin và Truyền thông
Văn bản
1857/QĐ-UBND
21/09/2018 Quyết định ban hành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các Sở, ban, ngành , UBND cấp huyện,UBND cấp xã thực hiện trong các năm 2018-2019 trên địa bàn tỉnh
863/TB-STTTT
13/09/2018 V/v Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2017
759/STTTT-CNTT
22/08/2018 V/v báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử - Quý III/2018
2572/QĐ-UBND
29/12/2017 về việc ban hành Quyết định Ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Phú Yên phiên bản 1.0
1113/QĐ-UBND
04/06/2018 Về việc ban hành mã định danh (mã dùng trao đổi văn bản điện tử trên trục liên thông văn bản) của các cơ quan, đơn vị tỉnh Phú Yên
456/STTTT-CNTT
31/05/2018 V/v Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT- TT năm 2018
118/KH-UBND
18/05/2018 Kế hoạch khảo sát hộ nghèo, cận nghèo
430/STTTT-CNTT
21/05/2018 V/v báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử- Quý II/2018
166/STTTT-CNTT
08/03/2018 Báo cáo Quý I/2018 về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử
156/STTTT-CNTT
02/03/2018 Đánh giá mức độ an bảo đảm toàn thông tin mạng
155/STTTT-CNTT
02/03/2018 Báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử - Quý I/2018
32/2017/TT-BTTTT
15/11/2017 Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với các trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
994/QĐ-UBND
18/05/2017 V/v ban hành mã định danh (mã liên thông trên trục liên thông văn bản) của các cơ quan, đơn vị tỉnh Phú Yên
11594/VPCP-CPĐT
31/10/2017 Tài liệu kỹ thuật mô hình mẫu hệ thống quản lý văn bản điện tử 4 cấp Chính quyền (dành cho các địa phương)
45/2017/TT-BTTTT
29/12/2017 Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành công nghệ thông tin
44/2017/TT-BTTTT
29/12/2017 Quy định về việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng sử dụng công nghệ thông tin
2392/QĐ-BTTTT
25/12/2017 Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện
39-2017-TT-BTTTT
15/12/2017 Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước
Các văn bản liên quan đến báo cáo số liệu về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin các Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của tỉnh Phú Yên năm 2017
2331/QĐ-BTTTT
15/12/2017 Công bố định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin
Ông Lê Tỷ Khánh -PGĐ Phụ trách
0911.162.999 0257 3551.579
Lương Công Đức -Chánh Thanh tra
090.351.1229 0257 3843.170
Phạm Ý Thiên -Chánh Văn phòng
091.425 4494 0257 3843.171
  • Giới thiệu du lịch Phú Yên

Thống kê truy cập