Sở Thông tin và Truyền thông
Văn bản
166/STTTT-CNTT
08/03/2018 Báo cáo Quý I/2018 về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử
156/STTTT-CNTT
02/03/2018 Đánh giá mức độ an bảo đảm toàn thông tin mạng
155/STTTT-CNTT
02/03/2018 Báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử - Quý I/2018
32/2017/TT-BTTTT
15/11/2017 Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với các trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
994/QĐ-UBND
18/05/2017 V/v ban hành mã định danh (mã liên thông trên trục liên thông văn bản) của các cơ quan, đơn vị tỉnh Phú Yên
11594/VPCP-CPĐT
31/10/2017 Tài liệu kỹ thuật mô hình mẫu hệ thống quản lý văn bản điện tử 4 cấp Chính quyền (dành cho các địa phương)
45/2017/TT-BTTTT
29/12/2017 Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành công nghệ thông tin
44/2017/TT-BTTTT
29/12/2017 Quy định về việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng sử dụng công nghệ thông tin
2392/QĐ-BTTTT
25/12/2017 Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện
39-2017-TT-BTTTT
15/12/2017 Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước