Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí xuất bản
TT Tên thủ tục Loại thủ tục
01. Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Báo chí xuất bản