Sở Thông tin và Truyền thông
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI – EMAIL SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG TỈNH PHÚ YÊN

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Lãnh đạo Sở

1

Lê Tỷ Khánh

PGĐ Phụ trách

091.116.2999

0257 3551579

ltkhanh-sotttt@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Vũ Xuân Dung

Phó Giám đốc

091.344.8405

0257 3666456

nvxdung-sotttt@phuyen.gov.vn

Văn phòng Sở: 02573.843 171 - 02573.819958

1

Phạm Ý Thiên

Chánh Văn Phòng

091.425 4494

pythien-sotttt@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Văn Đông

Phó Chánh văn phòng

094.129.1199

nvdong@stttt.phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Hữu Sang

Phó Chánh văn phòng

098.470.7979

nhsang@stttt.phuyen.gov.vn

4

Lê Thị Ngọc Tuyền

Nhân viên

090.921.3893

ltntuyen@stttt.phuyen.gov.vn

5

Lê Thanh Phương

Chuyên viên

098.382.1319

ltphuong@stttt.phuyen.gov.vn

6

Nguyễn Thị Kim Miên

Văn thư

091.504.4800

ntkmien@stttt.phuyen.gov.vn

Phòng Kế hoạch – Tài chính: 02573.821 981 – 0257 2210606

1

Nguyễn Minh Thiên

Phó Trưởng Phòng PT

090.352.4975

nmthien@stttt.phuyen.gov.vn

2

Trương Thị Ái Liên

Chuyên viên

090.353.4053

ttalien@stttt.phuyen.gov.vn

3

Trần Thị Như Thủy

Kế toán

090.646.1139

ttnthuy@stttt.phuyen.gov.vn

4

Trần Thị Kim Huy

Kế toán

091.3511.540

ttkhuy@stttt.phuyen.gov.vn

5

Huỳnh Thị Điệp

Nhân viên

098.9497.084

htdiep@stttt.phuyen.gov.vn

Phòng Công nghệ thông tin: 0257.821 982

1

Phạm Nữ Bảo Ngọc

Trưởng phòng

091.425.4494

pnbngoc@stttt.phuyen.gov.vn

2

Huỳnh Nhật Trương

Phòng trưởng phòng

094.804.6016

hntruong@stttt.phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Hoàng Phương

Chuyên viên

098.798.4834

phuongnh@stttt.phuyen.gov.vn

Phòng Bưu chính viễn thông: 02573.843 172

1

Lê Thị Xuân Phương

Trưởng phòng

098.248.8500

ltxphuong@stttt.phuyen.gov.vn

2

Phan Văn Phượng

Phó Trưởng phòng

090.651.5517

pvphuong@stttt.phuyen.gov.vn

3

Hoàng Ngọc Phong

Phó Trưởng phòng

098.470.7979

nhsang@stttt.phuyen.gov.vn

Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản: 02573.601 213

1

Lê Thị Châu Nga

Phó Trưởng phòng PT

090547.2710

ltcnga@stttt.phuyen.gov.vn

2

Lê Tiến Dĩnh

Chuyên viên

097.767.8977

ltdinh@stttt.phuyen.gov.vn

3

Huỳnh Ngọc Thanh

Chuyên viên

098.640.8811

hnthanh@stttt.phuyen.gov.vn

4

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Nhân viên

0126.955.8787

nttthuy@stttt.phuyen.gov.vn

Thanh tra Sở: 02573.843 170

1

Lương Công Đức

Chánh Thanh tra

090.351.1229

lcduc@stttt.phuyen.gov.vn

2

Trần Văn Minh

Chuyên viên

0167.460.5894

tvminh@stttt.phuyen.gov.vn

Trung tâm Dữ liệu và Dịch vụ viễn thông: 0573.810 454

1

Lê Anh Tuấn

Phó Giám đốc PT

091.895.6697

latuan-sotttt@phuyen.gov.vn

2

Đỗ Văn Chút

Phó Giám đốc

097.832.6515

dvchut-sotttt@phuyen.gov.vn

3

Trần Cô Ky

Phó Giám đốc

090.357.1871

 tcky-sotttt@phuyen.gov.vn

Trung tâm Công nghệ Thông tin – Truyền thông: 0573.842 252 – 0573.842319

1

Nguyễn Chí Sỹ

Giám đốc

090.515.1333

ncsy@stttt.phuyen.gov.vn

2

Võ Lương Vũ

Phó Giám đốc

091.403.9018

vlvu@stttt.phuyen.gov.vn