Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ cấu tổ chức

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên (20/01/2016)

1. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Sở, gồm:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Quản lý bưu chính viễn thông;

- Phòng Quản lý công nghệ thông tin;

- Phòng Quản lý báo chí và xuất bản;

- Phòng  Quy hoạch - Thẩm định.

 

2. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông:

- Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông

- Trung tâm tích hợp dữ liệu.