Sở Thông tin và Truyền thông
Văn phòng Sở

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Sở
                                
Chức Năng
         - Là phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu cho lãnh đạo sở về công tác tổ chức cán bộ, hành chính, quản trị, tổng hợp và thi đua khen thưởng.        
        - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo đơn vị giao.        
        - Văn phòng Sở gồm lãnh đạo phòng và các công chức chuyên môn và nhân viên giúp việc.         
 
Nhiệm Vụ - Quyền Hạn
     1 - Về công tác tổ chức, cán bộ:
- Tham mưu Ban Giám đốc xây dựng bổ sung, điều chỉnh quy chế tổ chức họat động, các quy định quản lý, điều hành họat động của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở.
- Tham mưu, theo dõi, đề xuất sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, đánh giá cán bộ hàng năm; thực hiện các công việc khác liên quan đến nhân sự trong cơ quan.
- Giúp Giám đốc lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện các thủ tục trong việc đào tạo cán bộ; tiến hành các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại cơ quan Sở.
- Thực hiện công tác tổ chức và nhân sự: các thủ tục tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, tuyển dụng, nghỉ hưu, nghỉ việc, kế họach biên chế quỹ lương, nâng nghạch, chuyển ngạch, các chế độ bảo hiểm.
- Thực hiện thủ tục đánh giá cán bộ, khen thưởng, kỷ luật, chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước.

    2- Tổng hợp:
- Giúp lãnh đạo Sở trong công tác tổng hợp, báo cáo;
- Giúp Lãnh đạo Sở thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Lập kế hoạch công tác tuần, tháng, quí, 6 tháng, 1 năm.
- Phối hợp, tác nghiệp với các phòng, đơn vị có liên quan để thực hiện nhiệm vụ chung của Sở.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Sở, lãnh đạo Văn phòng.

    3- Về công tác Văn thư:
- Tiếp nhận, phân loại, chuyển giao công văn đến sau khi có ý kiến phê duyệt của lãnh đạo; thực hiện công tác bảo mật, giữ dấu, đóng dấu, in ấn tài liệu phát hành và lưu trữ văn bản.
- Soát xét nội dung và thể thức các loại văn bản do các đơn vị trong cơ quan soạn thảo trước khi ban hành; tham mưu huỷ bỏ các văn bản không còn phù hợp theo hướng dẫn.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Sở, lãnh đạo Văn phòng.

    4- Về công tác hành chính- quản trị:
- Lập kế hoạch xây dựng, sửa chữa, mua sắm tài sản cơ quan; kế hoạch trang bị phương tiện làm việc, văn phòng phẩm, báo chí…; kế hoạch sử dụng xe ôtô phục vụ công tác và sửa chữa, bảo dưỡng xe ôtô.
- Bố trí địa điểm họp, hội nghị, tiếp khách của Ban Giám đốc và các phòng chuyên môn.
- Tổ chức phục vụ các hội nghị, họp, tiếp khách; thực hiện công tác sửa chữa điện nước, điện thoại…; công tác vệ sinh, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn và phòng chống cháy nổ trong khu vực cơ quan.
- Thực hiện công tác bảo vệ và các công việc tạp vụ của Sở.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Sở, lãnh đạo Văn phòng.

    5. Về công tác thi đua, khen thưởng:
- Đề xuất các nội dung, giải pháp, đăng ký thi đua; theo dõi, đôn đốc các hoạt động thi đua sau khi được Giám đốc phê duyệt; báo cáo thi đua, làm thủ tục đề xuất thi đua khen thưởng hàng năm và đột xuất đối với tập thể và cá nhân của Sở.
- Theo dõi và đề xuất việc hiệp thương đề nghị khen thưởng thi đua hàng năm đối với các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trong tỉnh theo qui định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Thực hiện nhiệm vụ thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật của Sở.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Sở, lãnh đạo Văn phòng.

    6. Về tổ chức thực hiện công tác quản lý tài sản công:
- Theo dõi và tiến hành các biện pháp bảo quản, bảo dưỡng, tham gia kiểm kê tài sản của cơ quan.
- Quản lý, kiểm tra việc sử dụng, bảo quản tài sản của sở và các đơn vị thuộc sở theo quy định của pháp luật.

    7. Quản lý, theo đõi và đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

    8. Phối hợp với các cơ quan chức năng phổ biến và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước theo sự phân công của Giám đốc Sở; tổ chức truyền đạt quyết định cho các đơn vị trực thuộc và cơ quan liên quan.

    9. Quản lý, bảo quản tài sản được giao; lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật.

Ông Lê Tỷ Khánh -PGĐ Phụ trách
0911.162.999 0257 3551.579
Lương Công Đức -Chánh Thanh tra
090.351.1229 0257 3843.170
Phạm Ý Thiên -Chánh Văn phòng
091.425 4494 0257 3843.171
  • Giới thiệu du lịch Phú Yên

Thống kê truy cập