Sở Thông tin và Truyền thông
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông
Chức năng:
- Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Thông tin và Thông tin, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản tại kho bạc nhà nước và các ngân hàng.
- Trung tâm ứng dụng CNTT- TT hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng và phát triển CNTT, truyền thông; thực hiện các dịch vụ hỗ trợ, tư vấn, thẩm định dự án, đào tạo, bồi dưỡng về công nghệ thông tin, truyền thông phù hợp với khả năng của đơn vị và đúng với quy định của pháp luật; thực hiện các chương trình, dự án về công nghệ thông tin, truyền thông và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Thông tin và Thông tin.
- Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông hoạt động theo sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Sở Thông tin và Thông tin.
- Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông gồm: Giám đốc, 1 Phó Giám đốc và các Phòng chuyên môn.  

Nhiệm vụ và quyền hạn:
1- Tổ chức nghiên cứu ứng dụng KHCN trong lĩnh vực CNTT – truyền thông, tự động hoá phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
2- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, thẩm định các đề án, chương trình, dự án đầu tư về công nghệ thông tin, truyền thông; tư vấn giám sát kỹ thuật các công trình công nghệ thông tin, truyền thông.
3- Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng, tập huấn theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Thông tin và Truyền thông cho các đối tượng khi có yêu cầu về chuyên ngành CNTT, truyền thông và tự động hóa.
4- Nghiên cứu, triển khai các giải pháp an toàn, an ninh thông tin trên mạng, bảo dưỡng mạng thông tin nội bộ.
5- Hướng dẫn, tư vấn cho các tổ chức, cá nhân ứng dụng và phát triển CNTT- truyền thông, ứng dụng công nghệ tự động hoá phục vụ yêu cầu quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh.
6- Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, tập huấn, tham quan học tập,  trao đổi kinh nghiệm chuyên ngành CNTT – truyền thông; tạo ra các kênh hỗ trợ cho doanh nghiệp, thu hút đầu tư vào lĩnh vực Công nghệ thông tin - Truyền thông
7- Nghiên cứu sản xuất, gia công, chuyển giao các phần mềm ứng dụng cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu. Thực hiện dịch vụ mua bán, bảo hành, bảo trì phần cứng, phần mềm máy tính, thiết bị truyền thông.
8- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Lãnh đạo Sở giao.
9- Đề xuất, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, xây dựng chương trình, kế hoạch, dự án về ứng dụng và phát triển CNTT-TT của tỉnh.
10- Tham gia đấu thầu các hoạt động dịch vụ, tham gia tuyển chọn thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của đơn vị.
11- Trực tiếp ký kết và thực hiện các hợp đồng dịch vụ với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật.
12- Hợp tác, liên doanh, liên kết, nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân để hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực CNTT- truyền thông để tổ chức hoạt động dịch vụ của đơn vị theo quy định hiện hành của Nhà nước.
13- Các quyền khác do UBND tỉnh hoặc Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông giao và các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Ông Lê Tỷ Khánh -PGĐ Phụ trách
0911.162.999 0257 3551.579
Lương Công Đức -Chánh Thanh tra
090.351.1229 0257 3843.170
Phạm Ý Thiên -Chánh Văn phòng
091.425 4494 0257 3843.171
  • Giới thiệu du lịch Phú Yên

Thống kê truy cập