Sở Thông tin và Truyền thông
Thanh tra Sở

Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Thanh tra Sở
                                
Chức Năng
         - Là tổ chức thuộc Sở, giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về công tác thanh tra. Thực hiện chức năng thanh tra hành chính đối với các đơn vị trực thuộc, các cá nhân thuộc Sở; thanh tra chuyên ngành về báo chí;  xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; điện tử; phát thanh truyền hình và cơ sở hạ tầng thông tin trong phạm vi chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao.
        - Hoạt động của Thanh tra Sở phải tuân theo pháp luật, bảo đảm chính xác, khách quan, công khai, kịp thời.
        - Thanh tra Sở gồm: Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, các Thanh tra viên.
 
Nhiệm Vụ - Quyền Hạn
     1. Về công tác thanh tra, kiểm tra:
    - Xây dựng chương trình kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm, định kỳ, đột xuất trình Giám đốc phê duyệt và triển khai thực hiện.
    - Phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thông tin và truyền thông qua đó phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông của các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh.
    - Chủ trì và phối hợp với các bộ phận chức năng trong đơn vị để triển khai thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác thanh tra, giải quyết khiếu tố, khiếu nại.
    - Theo dõi, hướng dẫn, quản lý hoạt động thanh tra cấp huyện, thành phố.
    - Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản có liên quan về thông tin và truyền thông. Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện các quy định pháp luật về công tác thanh, kiểm tra.
    - Đề xuất cộng tác viên tham gia vào các đoàn thanh tra, kiểm tra của Sở.
    - Xử phạt vi phạm hành chính và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật.
    
    2. Về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:
    - Giúp Giám đốc thực hiện công tác tiếp dân theo quy định
    - Giúp Giám đốc thực hiện công tác giải quyết các khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc quyền quản lý của Sở.
    - Thẩm tra, xác minh, kết luận và kiến nghị giải quyết các khiếu nại, tố cáo về các vấn đề thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về thông tin và  truyền thông thuộc thẩm quyền của Giám đốc.
    
    3. Phối hợp, tác nghiệp với các phòng, đơn vị có liên quan để thực hiện nhiệm vụ chung của Sở;
    4. Thực hiện các chế độ báo cáo theo chức năng nhiệm vụ được giao và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở, Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh giao và  theo quy định của pháp luật.
    5. Quản lý, theo dõi và đánh giá chất lượng cán bộ, công chức của thanh tra Sở hàng năm.
    6. Quản lý, bảo quản tài sản được giao, lưu trữ hồ sơ, tài liệu trong phạm vi của phòng theo quy định của pháp luật.

Ông Lê Tỷ Khánh -PGĐ Phụ trách
0911.162.999 0257 3551.579
Lương Công Đức -Chánh Thanh tra
090.351.1229 0257 3843.170
Phạm Ý Thiên -Chánh Văn phòng
091.425 4494 0257 3843.171
  • Giới thiệu du lịch Phú Yên

Thống kê truy cập