Sở Thông tin và Truyền thông
Kế hoạch - Tài chính

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng kế hoạch - tài chính
Chức năng:
Phòng Phòng Kế hoạch- Tài chính là đơn vị chuyên môn tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác kế hoạch; thống kê; tài chính, kế toán; quản lý kinh tế về dịch vụ công; phí, lệ phí của đơn vị.

Nhiệm vụ và quyền hạn:
1- Giúp Giám đốc lập kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước của đơn vị, của ngành.
2- Giúp Giám đốc lập dự án, lập hồ sơ mời thầu, lập hội đồng (tổ xét thầu, chấm thầu) đối với các dự án mua sắm, sửa chữa lớn trong đơn vị.
3- Giúp giám đốc tham gia theo dõi hoặc tổ chức thực hiện việc triển khai các chương trình dự án, các quy hoạch và chiến lược phát triển thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.
4-  Xây dựng kế hoạch thu, chi theo nguồn kinh phí ngân sách được cấp hàng năm và sử dụng các nguồn thu theo phí, lệ phí được trích lại theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh đối với Sở.
5- Quản lý các nguồn thu do UBND tỉnh phân cấp, phí và lệ phí, các nguồn thu khác liên quan đến hoạt động của Sở.
6- Thực hiện việc thu, chi và thanh toán, quyết toán tài chính của Sở; phối hợp với Thanh tra Sở thanh toán, quyết toán các nguồn thu liên quan đến hoạt động thanh tra.
7- Quản lý tiền mặt và các chứng từ  kế toán có giá trị bằng tiền của cơ quan; thực hiện công tác thủ quỹ cơ quan.
8- Tổ chức kiểm kê, đánh giá, thanh lý tài sản chung của đơn vị.
9- Thực hiện công tác báo cáo tài chính của cơ quan theo quy định của hệ thống kế toán hiện hành.
10- Quản lý, bảo quản tài sản được giao, lưu trữ hồ sơ, tài liệu trong phạm vi của  phòng theo quy định của pháp luật.
11-  Phối hợp, tác nghiệp với các phòng, đơn vị có liên quan để thực hiện nhiệm vụ chung của Sở và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Sở.

Ông Lê Tỷ Khánh -PGĐ Phụ trách
0911.162.999 0257 3551.579
Lương Công Đức -Chánh Thanh tra
090.351.1229 0257 3843.170
Phạm Ý Thiên -Chánh Văn phòng
091.425 4494 0257 3843.171
  • Giới thiệu du lịch Phú Yên

Thống kê truy cập