Sở Thông tin và Truyền thông
Công nghệ thông tin

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng quản lý công nghệ thông tin
                                
Chức Năng
- Phòng Quản lý Công nghệ thông tin có chức năng tham mưu, giúp Lãnh đạo sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực công nghệ thông tin (Công nghệ phần cứng và công nghệ phần mềm) và công nghiệp điện tử (gọi tắt CNTT-ĐT) trên địa bàn tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ, chức năng khác khi lãnh đạo Sở giao.
 
- Phòng quản lý Công nghệ thông tin gồm: Lãnh đạo phòng và các công chức chuyên môn giúp việc.

Nhiệm Vụ - Quyền Hạn
     
1- Tham mưu giúp lãnh đạo Sở xây dựng, sửa đổi bổ sung các văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghệ thông tin để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, ban hành; giúp lãnh đạo Sở trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghệ thông tin theo các văn bản quản lý đã ban hành;
2- Tham mưu giúp lãnh đạo Sở xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phù hợp với quy hoạch của tỉnh và của ngành;
3- Giúp lãnh đạo Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các hội, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực CNTT-ĐT theo quy định của pháp luật; chủ trì hoặc phối hợp triển khai, hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT-ĐT trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định về áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực CNTT;
4- Xây dựng định hướng, quy hoạch, kế hoạch ứng dụng và phát triển; các chương trình, dự án về CNTT-ĐT trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và quy hoạch phát triển của ngành;    
5- Giúp lãnh đạo Sở xây dựng các đề án phát triển công nghiệp CNTT-ĐT bao gồm công nghiệp phần cứng, công nghiệp phần mềm, công nghiệp nội dung… trên địa bàn tỉnh phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của tỉnh, của ngành;
6- Tham mưu cho lãnh đạo Sở các giải pháp cụ thể để triển khai các hoạt động công ích về lĩnh vực CNTT-ĐT trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm triển khai, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt;
7- Thực hiện các chương trình xã hội hoá về ứng dụng và phát triển CNTT của Chính phủ, của Bộ Thông tin và Truyền thông; tổ chức triển khai thực hiện theo sự phân công của lãnh đạo Sở;
8- Tham mưu Giám đốc xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực CNTT;  chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;
9- Kết hợp với phòng chuyên môn tham gia thẩm định các dự án CNTT-ĐT trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của lãnh đạo Sở;
10- Chủ trì hoặc tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học; ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực CNTT; tham gia công tác điều tra, khảo sát về lĩnh vực CNTT theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở;
11- Phối hợp, tác nghiệp với các phòng, các đơn vị có liên quan để thực hiện nhiệm vụ chung của Sở;  thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ được giao và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Sở.
12- Quản lý, theo đõi và đánh giá chất lượng cán bộ, công chức của phòng  hàng năm.
13- Quản lý, bảo quản tài sản được giao, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, dữ liệu trong phạm vi của  phòng theo quy định của pháp luật.

Ông Lê Tỷ Khánh -PGĐ Phụ trách
0911.162.999 0257 3551.579
Lương Công Đức -Chánh Thanh tra
090.351.1229 0257 3843.170
Phạm Ý Thiên -Chánh Văn phòng
091.425 4494 0257 3843.171
  • Giới thiệu du lịch Phú Yên

Thống kê truy cập