Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính viễn thông

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng quản lý bưu chính, viễn thông
                                
Chức Năng
         Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực bưu chính, viễn thông, điện tử, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin (gọi chung là BCVT); quản lý các dịch vụ công về viễn thông và Internet trên địa bàn toàn tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ, chức năng khác khi lãnh đạo Sở giao.
        
        Phòng quản lý Bưu chính viễn thông gồm: Lãnh đạo phòng và các công chức chuyên môn giúp việc.
 
Nhiệm Vụ - Quyền Hạn
     1. Tham mưu giúp lãnh đạo Sở xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về bưu chính, viễn thông, điện tử, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, ban hành; tổ     chức, triển khai và hướng dẫn thực hiện các văn bản quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, điện tử, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh;
    
    2. Tham mưu cho Lãnh đạo xây dựng, theo dõi quy hoạch, kế hoạch, các chương  trình, dự án về BCVT trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và quy hoạch phát triển ngành;
    
    3. Tham mưu giúp lãnh đạo xây dựng các giải pháp cụ thể để triển khai các hoạt động công ích về bưu chính, viễn thông, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm triển khai, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực giện sau khi được phê duyệt;
    
    4. Giúp lãnh đạo Sở hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an toàn mạng bưu chính, viễn thông; an toàn và an ninh trong các hoạt động bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật;
    
    5. Tham gia tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước phục vụ quốc phòng, an ninh đối ngoại; thông tin phòng chống lụt bão, thông tin về an toàn, cứu nạn, cứu hộ và các thông tin khẩn cấp khác trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật;
    
    6. Giúp lãnh đạo Sở hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch phân bổ kênh tần số đối với các đài phát thanh, truyền hình, các doanh nghiệp, các  cơ quan, các nhân có sử dụng tần số hoạt động trên địa bàn tỉnh; phối hợp  với các đơn vị liên quan kiểm tra, kiểm soát tần số đối với các đài vô tuyến,  các mạng dùng riêng theo quy định;
    
    7. Giúp lãnh đạo Sở hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, dịch vụ đối với các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động bưu chính, viễn thông và sản xuất, kinh doanh thiết bị điện tử trên địa bàn tỉnh;
    
    8. Tổng hợp, phân tích và theo dõi tình hình phát triển mạng lưới, dịch vụ  bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện và dịch vụ Internet để xây dựng kế hoạch quản lý của Sở;
    
    9. Kết hợp với phòng chuyên môn tham gia thẩm định các dự án về bưu chính,  viễn thông, điện tử, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện  trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của lãnh đạo Sở;
    
    10. Phối hợp, tác nghiệp với các phòng, các đơn vị có liên quan để thực hiện nhiệm vụ chung của Sở; thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo chức năng,  nhiệm vụ được giao và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Sở;
    
    11. Quản lý, theo đõi và đánh giá chất lượng cán bộ, công chức của phòng hàng năm.
    
    12. Quản lý, bảo quản tài sản được giao, lưu trữ hồ sơ, tài liệu trong phạm  vi của phòng theo quy định của pháp luật.

Ông Lê Tỷ Khánh -PGĐ Phụ trách
0911.162.999 0257 3551.579
Lương Công Đức -Chánh Thanh tra
090.351.1229 0257 3843.170
Phạm Ý Thiên -Chánh Văn phòng
091.425 4494 0257 3843.171
  • Giới thiệu du lịch Phú Yên

Thống kê truy cập