Sở Thông tin và Truyền thông
Thông tin Báo chí, Xuất bản

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
Chức năng:
Tham mưu cho Giám đốc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về báo chí - xuất bản - in - phát hành, phát thanh truyền hình, bản quyền tác giả và thông tin quảng cáo trên báo chí, trên mạng thông tin máy tính và trên xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh.
Phòng Thông tin Báo chí xuất bản gồm: Lãnh đạo phòng và các công chức chuyên môn giúp việc.

Nhiệm vụ và quyền hạn:
1- Tham mưu cho lãnh đạo Sở xây dựng và triển khai thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển về báo chí - xuất bản, in - phát hành, bản quyền tác giả và thông tin quảng cáo trên báo chí, trên mạng thông tin máy tính và trên xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh.
2- Tham mưu cho lãnh đạo Sở ban hành và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về báo chí - xuất bản, phát thanh truyền hình, in - phát hành, bản quyền tác giả và thông tin quảng cáo trên báo chí, trên mạng thông tin máy tính và trên xuất bản phẩm.
3- Thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực bản quyền tác giả với các tác phẩm văn học - nghệ thuật trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quyền tác giả văn học - nghệ thuật và chế độ nhuận bút cho tác giả chủ sở hữu tác phẩm văn học - nghệ thuật. Thẩm định quyền tác giả khi có tranh chấp theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
4- Giúp Giám đốc tổ chức giao ban báo chí hàng tháng, giao ban xuất bản - in - phát hành hàng quý, xuất bản bản tin, điểm báo hàng tuần, tổ chức đọc lưu chiểu báo chí, xuất bản.
5- Tham mưu việc quản lý, cấp - đổi giấy phép: Giấy phép họp báo, giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài từ vệ tinh; Giấy phép xuất bản nhất thời, giấy phép xuất bản 5 năm; Giấy phép hoạt động quảng cáo
6- Giúp Giám đốc tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và truyền thông cấp giấy phép hoạt động của các cơ quan báo chí, cấp - đổi thẻ nhà báo, thiết lập trang tin điện tử (Website), đề nghị cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả.
7- Thực hiện các chế độ báo cáo, thống kê định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao cho Giám đốc, UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông.
8- Quản lý, bảo quản tài sản được giao, lưu trữ hồ sơ, tài liệu trong phạm vi của  phòng theo quy định của pháp luật.
9-  Phối hợp, tác nghiệp với các phòng, đơn vị có liên quan để thực hiện nhiệm vụ chung của Sở và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Sở.

Ông Lê Tỷ Khánh -PGĐ Phụ trách
0911.162.999 0257 3551.579
Lương Công Đức -Chánh Thanh tra
090.351.1229 0257 3843.170
Phạm Ý Thiên -Chánh Văn phòng
091.425 4494 0257 3843.171
  • Giới thiệu du lịch Phú Yên

Thống kê truy cập