Sở Thông tin và Truyền thông
Ban lãnh đạo

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH
Ông Lê Tỷ Khánh : 0257.3551579
Email: ltkhanh-sotttt@phuyen.gov.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Vũ Xuân Dung : 0913.448.405
Email: nvxdung-sotttt@phuyen.gov.vn