Sở Thông tin và Truyền thông
Triển khai tuyên truyền về công tác xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ năm 2017

Chuyên mục: Báo chí xuất bản | Đăng ngày: 23/11/2017

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên ban hành Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ (KVPT) trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

            Theo đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào việc tuyên truyền, phổ biến việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới; các văn bản pháp luật, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền địa phương về xây dựng, hoạt động KVPT.

Tích cực vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao cảnh giác trước những âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ bí mật nhà nước liên quan đến quốc phòng, an ninh theo quy định.

 Bên cạnh đó, tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; xây dựng lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; công tác diễn tập KVPT các cấp và huấn luyện diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn.

 Tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; thực hiện quy hoạch xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh trong KVPT tại các địa phương.

Ngoài ra, biểu dương gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển, đảo của Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân.

 Tuyên truyền việc triển khai thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước và của tỉnh; tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động thông tin đối ngoại theo Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 03/8/2017 của UBND tỉnh về triển khai hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Phú Yên năm 2017.

Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng, hoạt động KVPT trên địa bàn tỉnh nhằm vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh, trật tự ; nâng cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu “diễn biến hòa bình”, đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Thanh Thúy


Các tin cùng chuyên mục:
Ông Lê Tỷ Khánh -PGĐ Phụ trách
0911.162.999 0257 3551.579
Lương Công Đức -Chánh Thanh tra
090.351.1229 0257 3843.170
Phạm Ý Thiên -Chánh Văn phòng
091.425 4494 0257 3843.171
  • Giới thiệu du lịch Phú Yên

Thống kê truy cập