Sở Thông tin và Truyền thông
Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Chuyên mục: Báo chí xuất bản | Đăng ngày: 09/05/2018

Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc trên địa bàn tỉnh Phú Yên (11/6/1948 – 11/6/2018).
        Kế hoạch nêu rõ, các cơ quan báo chí xây dựng các chuyên mục, chuyên đề, trang tin, tăng thời lượng phát sóng, tăng số lượng tin, bài, phóng sự, phim tài liệu… thông tin, tuyên truyền kịp thời các hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.
        Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, nhất là nội dung Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. 
        Tuyên truyền, phổ biến vai trò, tác dụng to lớn các phong trào thi đua yêu nước trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
        Thông tin, tuyên truyền các thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức; thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra. 
        Ngoài ra, tuyên truyền, phổ biến nội dung và kết quả thực hiện các phong trào thi đua do các ngành, địa phương phát động. Tuyên truyền, phổ biến các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua, các gương người tốt, việc tốt trong lao động, sản xuất, kinh doanh, trong học tập, nghiên cứu khoa học của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang.
        Thông qua công tác tuyên truyền nhằm phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, huy động sức mạnh toàn dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, biểu dương các mô hình lao động sáng tạo, cách làm hay, điển hình tiên tiến trong các phong trào yêu nước…tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018 và những năm tiếp theo./.

Thanh ThúyCác tin cùng chuyên mục:
Ông Lê Tỷ Khánh -PGĐ Phụ trách
0911.162.999 0257 3551.579
Lương Công Đức -Chánh Thanh tra
090.351.1229 0257 3843.170
Phạm Ý Thiên -Chánh Văn phòng
091.425 4494 0257 3843.171
  • Giới thiệu du lịch Phú Yên

Thống kê truy cập