<< Quay Lại
Tăng cường quảng bá thông tin về hình ảnh, con người và sự phát triển của huyện Tây Hòa
Thông tin đối ngoại | Đăng ngày: 19/05/2021
Cỡ chữ:
Giảm chói:

             Thực hiện Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại, thời gian qua các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Tây Hòa đã tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại của huyện. Qua đó tăng cường quảng bá thông tin về hình ảnh, con người và sự phát triển của huyện Tây Hòa ra ngoài tỉnh.

          Ông Lê Văn Vũ, Phó Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tây Hòa cho biết, trong những năm qua, công tác thông tin đối ngoại của huyện được chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ. Nội dung, hình thức thông tin, phương thức hoạt động phong phú, kịp thời… tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cơ quan, đơn vị trước yêu cầu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong tình hình mới.

          Các cơ quan, đơn vị đã tăng cường triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thông tin đối ngoại; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động quần chúng nhân dân nhận thức đúng về công tác thông tin đối ngoại, tăng cường quảng bá văn hóa, lịch sử thế mạnh của địa phương.

          Nội dung hoạt động thông tin đối ngoại chủ yếu là giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh, lịch sử , văn hóa con người Tây Hòa; tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, của huyện; tổ chức các hoạt động lễ hội văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc,…

          Đồng thời thông tin kịp thời một số sự kiện quan trọng của đất nước, như: sự kiện APEC, năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào; kỷ niệm ngày thành lập tỉnh, huyện; ngày giải phóng Phú Yên… Tăng cường quảng bá hình ảnh, con người, tiềm năng và cơ hội đầu tư, giúp các nhà đầu tư trong nước nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, những chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác đầu tư, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

          Cùng với tăng cường quảng bá thông tin về hình ảnh, con người và sự phát triển của huyện, các cơ quan, đơn vị huyện chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo, định hướng, nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ nhân quyền để chống phá Đảng, Nhà nước; phản bác các luận điệu tuyên truyền phá hoại tư tưởng đường lối, chủ trương, chính sách, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước.

          Nhờ đó, các hoạt động thông tin đối ngoại đã góp phần tích cực trong thu hút đầu tư, vận động tài trợ, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từng bước nâng cao hình ảnh, khẳng định vị thế của huyện với bạn bè trong và ngoài nước.

          Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, đó là một số cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác thông tin đối ngoại; chất lượng dự báo tình hình, tham mưu, đề xuất các biện pháp tuyên truyền đối ngoại còn hạn chế. Đội ngũ cán bộ, công chức kiêm nhiệm chưa được đào tạo về công tác thông tin đối ngoại, kinh nghiệm quản lý nhà nước còn hạn chế. Hình thức tuyên truyền chủ yếu thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, sách, báo và hình ảnh minh họa; chưa tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề; tổ chức tham quan, khảo sát thực tế. Việc nắm bắt, dự báo tình hình trên lĩnh vực thông tin đối ngoại có lúc còn chậm, nhất là những vụ việc quan trọng, nhạy cảm, mới nảy sinh được dư luận quan tâm…

L.PHONG


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: