<< Quay Lại
Đẩy mạnh tuyên truyền tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”
Báo chí - Truyền thông

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong tháng 5 năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa định hướng một số nội dung trọng tâm như: Đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gắn với tuyên truyền về những kết quả đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đất nước, của tỉnh;…

Ban Tuyên giáo yêu cầu tuyên truyền việc xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị; giới thiệu, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong thực hiện đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, đấu tranh, phản bác có hiệu quả các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta.

Ngoài ra, cần chú trọng tuyên truyền kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó nhấn mạnh đây là một đạo luật khó, phức tạp, tác động tới hầu hết các ngành, lĩnh vực, chủ thể trong xã hội; do đó, việc lấy ý kiến Nhân dân là cơ sở thực tiễn quan trọng để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Luật trước khi trình Quốc hội cho ý kiến lần thứ hai tại Kỳ họp thứ 5 (diễn ra vào tháng 5/2023). Đồng thời, khẳng định việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân được chuẩn bị kỹ lưỡng, tiến hành sâu rộng, phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân về việc hoàn thiện dự thảo Luật.

Tuyên truyền việc tổ chức lấy ý kiến đối với 05 dự án Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Căn cước công dân (sửa đổi); Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Tuyên truyền diễn biến, kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV. Tuyên truyền các văn kiện quan trọng của Tỉnh ủy vừa được thông qua tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, gồm: Chương  trình  của  Tỉnh  ủy  thực  hiện Nghị quyết  số 26-NQ/TW,  ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương  trình  của  Tỉnh  ủy thực  hiện Nghị  quyết  số  27-NQ/TW,  ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số  29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 -2026; Chỉ thị số:07/CT-TTg, ngày 21/03/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách;…

Tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023; tiếp tục tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba năm 2023; Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023; Cuộc thi tác phẩm báo chí về đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2022 - 2025; Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX…

N.LƯU


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: